RSS
Alfabetische index

Glossarium

Milieuaansprakelijkheid

Milieuaansprakelijkheid is een in het EG-Verdrag genoemde toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt, en wordt geregeld in Richtlijn 2004/35/EG.

Milieuaansprakelijkheid is van toepassing op milieuschade en milieuschaderisico's die worden veroorzaakt door beroepsactiviteiten, wanneer er een oorzakelijk verband tussen de schade en de activiteit in kwestie kan worden vastgesteld. Milieuschade wordt gedefinieerd als directe of indirecte schade aan het aquatisch milieu of aan in het kader van Natura 2000 beschermde soorten en natuurlijke habitats, en als directe of indirecte bodemverontreiniging die een groot gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Er zijn twee aansprakelijkheidsregelingen: een regeling waarbij geen schuld hoeft te worden aangetoond en een regeling waarbij het bewijs moet worden geleverd dat er sprake is van schuld of nalatigheid. De eerste regeling geldt voor alle in de EU-wetgeving opgesomde gevaarlijke of potentieel gevaarlijke beroepsactiviteiten. In dat geval kan de exploitant in kwestie aansprakelijk worden gesteld, ook al heeft hij geen fout begaan. De tweede regeling betreft alle andere beroepsactiviteiten wanneer deze milieuschade of een onmiddellijk gevaar voor milieuschade hebben veroorzaakt aan door de EU-wetgeving beschermde soorten of natuurlijke habitats. De exploitant wordt in dat geval alleen aansprakelijk gesteld wanneer hij een fout heeft begaan of wanneer wordt aangetoond dat hij nalatig is geweest.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven