RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu merkitsee Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ilmaistun aiheuttamisperiaatteen soveltamista. Siitä säädetään direktiivissä 2004/35/EY.

Ympäristövastuuta sovelletaan ammatillisesta toiminnasta johtuviin ympäristövahinkoihin ja vahinkojen riskeihin, kun voidaan todeta syy-yhteys vahingon ja kyseisen toiminnan välillä. Ympäristövahingot määritellään vesiympäristölle tai Natura 2000 -verkostolla suojelluille lajeille tai luontotyypeille suoraan tai välillisesti aiheutetuiksi vahingoiksi sekä maaperän suoraksi tai välilliseksi pilaamiseksi, joka vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen.

Ympäristövahinkoihin sovelletaan kahta vastuujärjestelyä: yhdessä tuottamusta ei tarvitse osoittaa, mutta toisessa on osoitettava tuottamuksellisuus tai huolimattomuus. Ensin mainittua järjestelyä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä lueteltuun vaaralliseen tai mahdollisesti vaaralliseen ammatilliseen toimintaan. Tässä tapauksessa toiminnanharjoittajaa voidaan pitää vastuullisena, vaikka hän ei olisi toiminut tuottamuksellisesti. Jälkimmäistä sovelletaan kaikkeen muuhun ammatilliseen toimintaan, josta aiheutuu yhteisön lainsäädännöllä suojelluille lajeille ja luontotyypeille vahinkoa tai vahingon välitön uhka. Toiminnanharjoittajaa pidetään tällöin vastuullisena vain, jos hän on toiminut tuottamuksellisesti tai huolimattomasti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun