RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Miljøansvar

Miljøansvar er en udmøntning af "forureneren betaler"-princippet, som er nedfældet i EF-traktaten. De nærmere bestemmelser findes i direktiv 2004/35/EF.

Miljøansvarsprincippet finder anvendelse på miljøskader og fare for miljøskader, hvis det er muligt at fastslå en årsagssammenhæng mellem den pågældende skade og en bestemt erhvervsvirksomheds aktiviteter. Miljøskader defineres som direkte eller indirekte skader på vandressourcer, arter og naturtyper, der er beskyttede i henhold til Natura 2000-netværket, samt direkte eller indirekte jordforurening, som kan medføre alvorlig fare for menneskers sundhed.

Der er indført to ordninger vedrørende miljøansvar: en ordning, under hvilken der ikke skal føres bevis for en overtrædelse af reglerne, og en ordning, under hvilken der skal føres bevis for, at der er sket en overtrædelse af reglerne eller har været udvist forsømmelighed. Den første ordning gælder for farlige eller potentielt farlige erhvervsaktiviteter, som opregnet i fællesskabslovgivningen. I dette tilfælde kan virksomheden holdes ansvarlig, selv om den ikke har overtrådt reglerne. Den anden ordning gælder for alle andre erhvervsaktiviteter, når der er sket en skade eller foreligger en alvorlig fare for arter og naturtyper, der er beskyttede i henhold til fællesskabslovgivningen. Virksomheden drages her kun til ansvar, hvis den har overtrådt reglerne eller været forsømmelig.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top