RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ympäristö

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklaan. Sen tavoitteena on ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen sekä ihmisten terveyden suojelu. Siinä kiinnitetään huomiota myös luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön. Lisäksi pyritään kansainvälisesti edistämään toimenpiteitä, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja varsinkin ilmastonmuutoksen torjumista.

Ympäristöpolitiikan perusperiaatteet ovat ennalta varautuminen, ennalta ehkäisevät toimet, vahinkojen torjuminen niiden lähteellä ja ympäristövahingon aiheuttajan vastuu eli ns. saastuttaja maksaa -periaate.

Vuonna 2002 hyväksytyssä kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa määritellään eurooppalaisen ympäristöpolitiikan painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2010 asti. Siinä keskitytään neljään ensisijaiseen toiminta-alaan: ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ympäristöön ja terveyteen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon ja kestävään jätehuoltoon. Sitä täydentää seitsemän teemakohtaista strategiaa, jotka koskevat seuraavia aiheita: ilman pilaantuminen, jätteet, meriympäristö, maaperän suojelu, torjunta-aineet, luonnonvarat ja kaupunkiympäristö.

Eurooppalaisessa ympäristönsuojelussa on 30 vuoden kuluessa siirrytty tiettyihin ongelmiin keskittyvistä korjaavista toimista monialaisempaan, ennaltaehkäisevään ja yhdennettyyn lähestymistapaan. Kestävän kehityksen periaate on kirjattu Amsterdamin sopimuksella Euroopan unionin tavoitteisiin, ja ympäristönsuojeluasioiden huomioon ottamista muissa yhteisön politiikoissa on tehostettu.

Jäsenvaltion mahdollisuutta soveltaa normeja, jotka ovat yhdenmukaistettuja normeja tiukempia, on helpotettu. Tiukimpien normien on kuitenkin oltava perustamissopimuksen mukaisia, ja niistä on ilmoitettava komissiolle.

Suurin osa ympäristöön liittyvistä EU:n säädöksistä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, lukuun ottamatta tiettyjä aloja, joita ovat verotussäännökset, kaavoitus tai asiat, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden valintaan eri energialähteiden välillä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun