RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Miljø

EU's miljøpolitik tager sit udspring i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den har til formål at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og beskytte menneskers sundhed. Den tager desuden sigte på en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, Endelig bidrager den til fremme af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer på internationalt plan. særligt bekæmpelse af klimaforandringerne.

Miljøpolitikken er baseret på principperne om forsigtighed og forebyggelse, bekæmpelse ved kilden samt princippet om, at "forureneren betaler".

I det sjette miljøhandlingsprogram, som blev vedtaget i 2002, defineres mål og prioriteter for EU's miljøpolitik indtil 2010. Miljøhandlingsprogrammet er koncentreret om fire prioriterede indsatsområder: klimaændringer, biodiversitet, miljø og sundhed samt bæredygtig forvaltning af ressourcer og affald. Handlingsprogrammet suppleres af syv tematiske strategier inden for følgende områder: luftforurening, affald, havmiljøet, jordbunden, pesticider, naturressourcerne og bymiljø.

På 30 år er EU's miljøpolitik gået fra en reaktiv strategi, som berørte visse specifikke problemer, til en mere horisontal, forebyggende og integreret strategi. Med Amsterdam-traktaten er begrebet "bæredygtig udvikling" blevet indføjet i Den Europæiske Unions målsætninger, og inddragelsen af miljøbeskyttelsen er blevet styrket i de øvrige EU-politikker.

De enkelte medlemsstater har fået bedre og mere klart definerede muligheder for at anvende strengere regler end de harmoniserede. Disse strengere regler skal være i overensstemmelse med traktaten og meddeles Kommissionen.

På miljøområdet vedtages de fleste unionsretsakter i henhold til den ordinære beslutningsprocedure, dog med undtagelse af visse områder som f.eks. bestemmelser af fiskal karakter, arealanvendelse eller foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg på energiområdet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top