RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Näringslivspolitik

Målet för näringslivspolitiken är att göra det lättare att etablera och utveckla företag, särskilt små och medelstora företag, inom EU.

Näringslivspolitiken är främst inriktad på att:

  • främja företagarandan (stimulera företagsetableringar och stödja nystartade företag och företag som växer, i synnerhet små och medelstora företag),
  • främja EU:s konkurrenskraft (uppmuntra företagen att anpassa sig till strukturförändringar och bevara en hög och fortsatt ökande produktivitet),
  • ta hänsyn till de olika industrisektorernas särskilda förhållanden och behov,
  • främja innovation (följa den tekniska utvecklingen, ny produktdesign, utveckling av nya former för marknadsföring),
  • få till stånd bättre tillgång till finansiering, program och stödnätverk för företagen,
  • förenkla lagstiftningen och de administrativa förfarandena.

Näringslivspolitiken bidrar således till hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Den bidrar också till att man kan uppnå de mål som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23-24 mars 2000, då stats- och regeringscheferna förklarade att EU år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.

EU:s näringspolitiska insatser syftar till att stödja och samordna medlemsstaternas verksamhet. EU kan inte ta över befogenheter från medlemsstaterna och inte heller harmonisera deras lagar och bestämmelser.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början