RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Närmare samarbete

Med närmare samarbete menas ett fördjupat samarbete mellan de EU-länder som vill uppnå en större integration än vad som anges i fördragen, dock utan att frångå det gemensamma juridiska ramverket. De medlemsstater som så önskar kan alltså gå vidare i olika takt och mot varierande mål. Däremot får man inte utvidga den behörighet som anges i fördragen, och det närmare samarbetet får inte tillämpas på områden där unionen har exklusiv behörighet. Dessutom får fördjupat samarbete endast tas till som en sista utväg, d.v.s. när rådet finner att målsättningen med samarbetet inte kan uppnås inom rimlig tid för hela unionen som helhet.

De allmänna reglerna för närmare samarbete ingår i EU-fördraget (avdelning IV). I princip ska minst nio medlemsstater delta i det närmare samarbetet, och det ska stå öppet för alla som vill ansluta sig. Det får inte utgöra diskriminering mellan de stater som deltar och de som står utanför. Om nya lagar antas inom ramen för samarbetet är dessa endast bindande för de medlemsstater som deltar i det närmare samarbetet. De ingår inte i EU:s övergripande regelverk. Allt närmare samarbete måste främja unionens mål, skydda dess intressen och stärka integrationsprocessen i unionen.

Utöver de allmänna reglerna finns det särskilda regler angivna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning III). När Europaparlamentet har godkänt Europeiska kommissionens förslag beviljar rådet medlemsstaternas begäran om att inleda närmare samarbete. Beslut om att godkänna samarbete inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) fattas enhälligt av rådet, på rekommendation från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Endast de medlemmar av rådet som representerar medlemsstater som ska ingå i det närmare samarbetet röstar om förslaget. Rådet och kommissionen får i förväg meddelande om vilka stater som redan ingår i närmare samarbeten. I de fall som berör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken informeras även den höga representanten. Rådet kan också, under vissa omständigheter och endast i frågor som inte berör militär eller försvar, enhälligt besluta att agera med kvalificerad majoritet eller inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Begreppet "närmare samarbete" infördes genom Amsterdamfördraget i EU-fördraget – när det gäller straffrättsligt samarbete – samt i EG-fördraget. Genom Nicefördraget infördes betydande ändringar för att göra det enklare att etablera samarbete. Framför allt kan en medlemsstat inte längre hindra att ett närmare samarbete etableras, vilket var möjligt i enlighet med Amsterdamfördraget. För att ytterligare förbättra möjligheterna till samarbete och göra det mer meningsfullt, infördes i och med Lissabonfördraget ändringar som i huvudsak berör sättet på vilket närmare samarbete inleds samt hur beslut ska fattas inom ramen för ett sådant samarbete.

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början