RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forstærket samarbejde

Det forstærkede samarbejde åbner mulighed for et tættere indbyrdes samarbejde mellem de EU-medlemsstater, der ønsker at udbygge den europæiske integration inden for EU's juridiske ramme. De medlemsstater, der ønsker at indføre et sådant samarbejde, bestemmer således selv, hvilken hastighed de vil gå frem med, og/eller hvilke mål de vil sætte. Forstærket samarbejde muliggør imidlertid ikke udvidelse af magten, der er reguleret i traktaterne, og den må heller ikke anvendes inden for områder, der ligger ingen for EU's eksklusive kompetence. Et sådant samarbejde kan desuden kun iværksættes som en sidste udvej, dvs. hvis Rådet fastslår, at de fastsatte mål ikke kan nås inden for en rimelig frist af EU som helhed.

De generelle aftaler for forstærket samarbejde er reguleret i EU-trakaten (afsnit IV). Samarbejdet skal omfatte mindst ni medlemsstater og være åbent for alle medlemsstater, der ønsker at deltage. Det må ikke indebære forskelsbehandling mellem deltagende og ikke-deltagende medlemsstater. De love, der vedtages inden for rammerne af et sådant samarbejde, er kun bindende for de deltagende lande og udgør ikke en del af gældende ret. Forstærket samarbejde skal fremme målsætningerne, beskytte interesserne og styrke integrationsprocessen i EU.

Ud over den generelle ordning er der også særlige bestemmelser reguleret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit III). Efter Europaparlamentets godkendelse af Kommissionens forslag, godkender Rådet medlemslandenes anmodninger om at indlede forstærket samarbejde. Afgørelser, der tillader samarbejde inden for det fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (CFSP) træffes enstemming af Rådet i henhold til erklæringer fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggende og sikkerhedspolitik og Kommissionen. Afstemningen finder kun sted blandt de medlemmer af Rådet, som repræsenterer medlemslandene, der deltager i forstærket samarbejde. Meddelelser om deltagelse i forstærket samarbejde, der allerede er i gang, gives til Rådet og Kommissionen, og for spørgsmål vedrørende CFSP, til den højtstående repræsentant. Undtagen afgørelser vedrørende militære og forsvarsmæssige spørgsmål må Rådet under visse omstænheder enstemmigt vedtage at handle med kvalificeret flertal eller i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Begrebet "forstærket samarbejde" blev indført ved Amsterdam-traktaten i EU-traktaten – for så vidt angår det strafferetlige samarbejde – og i EF-traktaten. Ved Nice-traktaten indførtes vigtige ændringer for at forenkle ordningen. En medlemsstat kan bl.a. ikke længere forhindre et forstærket samarbejde, som det oprindeligt var muligt efter Amsterdam-traktaten. For at yderligere forbedre samarbejdet og gøre det mere formølstjeningt indførte Lissabon-traktaten yderligere ændringer, hovedsagelig i forbindelse med fremgangsmåden til indledelse af forstærket samarbejde samt beslutningstagning inden for rammerne af et sådant samarbejde.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top