RSS
Alfabetische index

Glossarium

Energie

De verdragen die voorafgingen aan het Verdrag van Lissabon voorzagen niet in een specifieke rechtsgrondslag voor het communautaire energiebeleid, dat stoelde op het Euratom-Verdrag en op enkele bepalingen die verspreid waren over de hoofdstukken “interne markt” en “milieu”.

Artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet voortaan in een verdeling van de bevoegdheid ter zake tussen de lidstaten en de Europese Unie.

Het beleid van de Europese Unie (EU) dient (artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU):

  • de werking van de energiemarkt te waarborgen;
  • de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen;
  • energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren;
  • de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

De uitvoeringsmaatregelen van het Europese energiebeleid zullen worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure en dienen het recht van de lidstaten om een eigen energiebeleid te voeren, te eerbiedigen.

Dankzij deze nieuwe bevoegdheid zal de Unie een proces dat in 2006 in gang is gezet met de publicatie van een groenboek over een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en veilige energie, efficiënter kunnen voortzetten. Het betreffende groenboek heeft geleid tot de goedkeuring van een omvattend actieplan op het gebied van energie voor de periode 2007-2009. De drie pijlers van het actieplan zijn:

  • bevordering van de energieveiligheid;
  • instandhouding van het concurrentievermogen van de ondernemingen door hen toegang te bieden tot betaalbare energie;
  • bestrijding van de klimaatverandering.

Er zijn diverse programma's opgezet ter bevordering van deze doelstellingen, waaronder het programma “Intelligente energie - Europa” van het kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen (CIP) (2007-2013). Dit programma voorziet in financiële steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven