RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Energia

Lissabonin sopimusta edeltävissä perustamissopimuksissa ei määrätty erityistä yhteisön energiapolitiikkaa koskevaa oikeusperustaa. Sen perusteet liittyivät Euratomin perustamissopimukseen sekä joihinkin sisämarkkinoita ja ympäristöä käsitteleviin lukuihin hajanaisesti sisällytettyihin säännöksiin.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklassa määrätään kuitenkin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisestä toimivallanjaosta energiapolitiikan alalla.

EU:n energiapolitiikalla pyritään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artiklan mukaan

  • varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus
  • varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa
  • edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä
  • edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä.

EU:n energiapolitiikan täytäntöönpanemiseksi toteutettavissa toimissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Näiden toimien yhteydessä on kunnioitettava kunkin jäsenvaltion oikeutta oman energiapolitiikkansa suunnitteluun.

EU voi uuden toimivaltansa turvin jatkaa tehokkaammin prosessia, joka sai alkunsa vuonna 2006 esitetystä vihreästä kirjasta "Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi". Vihreän kirjan pohjalta hyväksyttiin kokonaisvaltainen energia alan toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2009. Sen kolme pääalaa ovat

  • energiavarmuuden lisääminen
  • yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen turvaamalla kohtuuhintaisen energian saanti
  • ilmastonmuutoksen torjuminen.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on käynnistetty useita ohjelmia, kuten Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) ”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelma (2007–2013). Se tarjoaa yhteisön rahoitustukea kestävän energiahuollon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun