RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Energi

Traktaterne forud for Lissabontraktaten indeholdt ikke et specifikt juridisk grundlag for energipolitikken i Fællesskabet. Som grundlag havde denne Euratom-traktaten og nogle spredte bestemmelser i kapitlerne om ”det indre marked” og ”miljø”.

Artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) foreskriver for fremtiden en deling af kompetencen på dette område mellem medlemsstaterne og Den Europæiske Union.

Unionspolitikken skal (artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – TEUF):

  • sikre at energimarkedet fungerer;
  • sørge for energiforsyningssikkerheden i Unionen;
  • fremme energieffektivitet og energibesparelser såvel som udvikling af nye og vedvarende energikilder;
  • fremme sammenkobling af energinetværkerne.

Foranstaltningerne til iværksættelse af den europæiske energipolitik skal vedtages inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure. De skal respektere de enkelte medlemsstaters ret til at udvikle deres egen energipolitik.

Denne nye unionskompetence gør det muligt at følge den proces, så effektivt som muligt, der blev påbegyndt i 2006 med fremlæggelsen af en grønbog om europæisk strategi for sikker, konkurrencedygtig og vedvarende energi. Denne grønbog resulterede i vedtagelsen af en global handlingsplan inden for energiområdet for perioden 2007 – 2009 med tre hovedakser:

  • forøgelse af energiforsyningssikkerheden;
  • opretholdelse af virksomhedernes konkurrencedygtighed ved at give dem adgang til energi til en overkommelig pris;
  • bekæmpelse af klimaforandringer.

Adskillige handlingsprogrammer er blevet sat i gang med henblik på at iværksætte disse mål, herunder programmet "Intelligent energi i Europa" under rammeprogrammet for innovation og konkurrencedygtighed (2007-2013), der yder finansiel støtte fra EU til realisering af målene for bæredygtig energi.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top