RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Sysselsättning

Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft i maj 1999 är främjande av en hög sysselsättningsnivå ett av EU:s uttalade mål (se den nya avdelningen VIII i EG-fördraget).

EU:s befogenheter på sysselsättningsområdet kompletterar medlemsstaternas, och handlar bl.a. om att utveckla en europeisk sysselsättningsstrategi. Den här strategin ska vara central inom sysselsättningspolitiken och styra vad medlemsstaterna ska göra på EU-nivå.

Det ekonomiska stödet till sysselsättningspolitiken lämnas på olika sätt:

  • Det programmet Progress 2007-2013 som stödjer EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik.
  • Europeiska socialfonden, som ingår i den europeiska sysselsättningsstrategin.
  • Programmet för att lära av varandra, med start 2005, inom sysselsättningsfrämjande åtgärder. Dess mål är att överföra de politiska insatser som visat sig fungera bäst inom den europeiska sysselsättningsstrategin till andra EU-länder.

På EU-nivå är de viktigaste sysselsättningspolitiska aktörerna följande:

  • Europeiska observationsorganet för sysselsättning, grundat 1982 av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas myndigheter.
  • Nätverket Eures, som bidrar till att utveckla en europeisk arbetsmarknad för alla genom att förmedla lediga platser och arbetssökande mellan länder och regioner och över gränser samt genom att förmedla information om levnadsvillkor och utbildning.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början