RSS
Alfabetische index

Glossarium

Werkgelegenheid

Bij het Verdrag van Amsterdam (mei 1999) is een nieuwe titel VIII Werkgelegenheid in het EG-Verdrag ingevoerd. Sindsdien is de bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau een van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap.

Het werkgelegenheidsbeleid van de Gemeenschap vormt een aanvulling op het beleid van de lidstaten en is met name gericht op de uitwerking van een Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS). De EWS is het voornaamste instrument om de prioriteiten van het werkgelegenheidsbeleid waartoe de lidstaten zich op Europees niveau hebben verbonden, richting te geven en te coördineren.

Financiële steun voor het werkgelegenheidsbeleid wordt verleend door middel van diverse instrumenten:

  • het Progress-programma 2007-2013, dat financiële steun verleent voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken;
  • de prioriteiten van het Europees Sociaal Fonds, die in de EWS-doelstellingen zijn geïntegreerd;
  • het begin 2005 gestarte programma voor wederzijds leren, in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid. De hoofddoelstelling van dit programma is de overdracht van de meest doeltreffende beleidsmaatregelen op de hoofdgebieden van de EWS te bevorderen.

Op Europees niveau zijn de voornaamste organen op het gebied van werkgelegenheid:

  • de Europese Waarnemingspost voor de werkgelegenheid, een informatiesysteem over het werkgelegenheidsbeleid, dat de Commissie in 1982 in samenwerking met de nationale overheden heeft opgezet;
  • het Eures-netwerk, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een Europese arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is dankzij de mogelijkheid grensoverschrijdend en interregionaal werk aan te bieden en te zoeken en de uitwisseling van informatie over levensomstandigheden en over het verkrijgen van de vereiste kwalificaties.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven