RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Beskæftigelse

Da Amsterdam-traktaten trådte i kraft (maj 1999), blev der indført et nyt kapitel VIII om beskæftigelse i EF-traktaten, og siden da har fremme af et højt beskæftigelses-niveau været et af Fællesskabets mål.

Fællesskabet deler sin kompetence med medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet, og formålet er bl.a. at udvikle en europæisk strategi for beskæftigelsen. Beskæftigelsesstrategien er det vigtigste instrument til at fastlægge retningslinjer og koordinere prioriteterne i beskæftigelsespolitikken, som medlemsstaterne støtter på europæisk niveau.

Den økonomiske støtte til beskæftigelsesstrategien formidles via forskellige instrumenter:

  • Det program "Progress 2007-2013", der har som mål at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU's målsætninger inden for beskæftigelsesområdet og social- og arbejdsmarkedspolitikken.
  • Den Europæiske Socialfonds prioriteter, som er integreret i målene for beskæftigelsesstrategien.
  • Programmet for gensidig læring, som blev lanceret i begyndelsen af 2005 som led i en række tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet. Programmets hovedformål er at fremme overførslen af de mest effektive politikker på nøgleområderne for den europæiske beskæftigelsesstrategi.

På europæisk niveau er de vigtigste organer på beskæftigelsesområdet:

  • Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse, et informationssystem vedrørende beskæftigelsespolitikker (oprettet i 1982 af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes administrationer).
  • Eures-nettet, som bidrager til at gøre det europæiske arbejdsmarked tilgængeligt for alle ved hjælp af udveksling af beskæftigelsestilbud og -efterspørgsel medlemsstaterne imellem og på tværs af regions- og landegrænser samt gennem udveksling af informationer om leveforhold og erhvervelse af kvalifikationer.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top