RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Allmän utbildning

Varje medlemsstat ansvarar för sina utbildningssystem och för innehållet i kursplanerna. Enligt artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), är unionens roll att bidra till utvecklingen av utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser.

Politiskt samarbete mellan medlemsstater och EU:s institutioner baseras på en "strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)", som kompletteras av ett antal finansieringsprogram. Programmet Livslångt lärande stöder utbyten, samarbete och mobilitet. Det samlar fyra delprogram:

  • Comenius (skolutbildning);
  • Erasmus (högre utbildning);
  • Leonardo da Vinci (annan yrkesinriktad högre utbildning);
  • Grundtvig (vuxenutbildning och alternativa utbildningsformer).

Dessa delprogram stöds av det tvärgående programmet, som syftar till att säkerställa att deras resultat är av hög kvalitet, och av Jean Monnet-programmet, vars mål är att sprida förståelse av europeisk integration i hela världen.

EU uppmuntrar också samarbete genom Erasmus Mundus-programmet för högre utbildning och genom Tempus-programmet, som syftar till att modernisera den högre utbildningen i länder som omger EU.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början