RSS
Alfabetische index

Glossarium

Economisch beleid

De Economische en Monetaire Unie (EMU) houdt een nauwe coördinatie in van het nationaal economisch beleid, dat voortaan als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd. Om deze coördinatie concreet gestalte te geven, stelt de Raad van Ministers, op aanbeveling van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een ontwerp van globale richtsnoeren op dat aan de Europese Raad wordt toegezonden. Uitgaande van de conclusies van de Europese Raad neemt de Raad van Ministers met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een aanbeveling aan waarin de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) van de lidstaten en de Unie zijn vastgelegd. De Raad stelt het Europees Parlement van zijn aanbeveling in kennis (artikel 121 van het VWEU). Deze jaarlijks opgestelde globale richtsnoeren vormen de hoeksteen voor de coördinatie van het economisch beleid van de Unie.

Afgezien van deze globale richtsnoeren voorziet titel VIII van het VWEU nog in andere regelingen betreffende het economisch beleid, met name:

  • het multilateraal toezicht: in het kader van de Raad oefenen de lidstaten toezicht uit op de economische ontwikkeling en de toepassing van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. Zij kunnen aanbevelingen richten tot de regering van een lidstaat die zich niet aan deze richtsnoeren houdt;
  • de procedure inzake buitensporige overheidstekorten: de lidstaten moeten buitensporige overheidstekorten vermijden en het is aan de Commissie om erop toe te zien dat dit beginsel in acht wordt genomen;
  • financiële bijstand: wanneer een lidstaat ernstige moeilijkheden ondervindt, kan de Raad onder bepaalde voorwaarden financiële bijstand aan de betrokken lidstaat verlenen;
  • verbod om verbintenissen van andere lidstaten over te nemen;
  • verbod op bevoorrechte toegang: het is verboden aan organen, overheden of openbare bedrijven bevoorrechte toegang tot financiering toe te kennen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven