RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Økonomisk politik

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) indebærer en snæver samordning af de nationale økonomiske politikker, der fremover betragtes som et spørgsmål af fælles interesse. For at konkretisere denne samordning udarbejder Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på grundlag af en henstilling fra Kommissionen, et udkast til de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker, der forelægges Det Europæiske Råd. På grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råd vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, en henstilling, hvori retningslinjerne for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker er fastlagt, og informerer Europa-Parlamentet herom (artikel 121 i TEUF). Disse årlige retningslinjer udgør det centrale element i samordningen af de økonomiske politikker i EU.

Foruden disse overordnede retningslinjer indeholder TEUF (afsnit VIII) særlig følgende bestemmelser vedrørende den økonomiske politik:

  • multilateral overvågning: medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, overvåger den økonomiske udvikling og gennemførelsen af retningslinjerne for de økonomiske politikker. De kan fremsætte henstillinger til regeringen i en medlemsstat, der ikke følger disse retningslinjer
  • proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud: medlemsstaterne skal undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud, og Kommissionen overvåger, at dette princip overholdes
  • finansiel bistand: hvis en medlemsstat kommer i store vanskeligheder, kan Rådet bevilge medlemsstaten finansiel bistand på visse betingelser
  • forbud mod at påtage sig andre medlemsstaters forpligtelser:
  • forbud mod privilegeret adgang: Det er forbudt at give organer, administrationer eller offentlige foretagender privilegeret adgang til finansiering.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top