RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är den process som syftar till att harmonisera medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik med målet att de ska kunna införa den gemensamma valutan, euron. EMU var ämnet för en regeringskonferens som avslutades i Maastricht i december 1991. EMU har genomförts i tre etapper:

  • Den första etappen (1 juli 1990–31 december 1993): Alla hinder för kapitalets fria rörlighet mellan medlemsstaterna avskaffades, samordningen av den ekonomiska politiken förstärktes och samarbetet mellan centralbankerna intensifierades.
  • Den andra etappen (1 januari 1994–31 december 1998): Konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik eftersträvades (för att säkerställa prisstabilitet och sunda offentliga finanser). Europeiska monetära institutet (EMI) grundades, och därefter Europeiska centralbanken (ECB) 1998.
  • Den tredje etappen (1 januari 1999 och framåt): Omräkningskurserna låstes oåterkalleligen mot varandra och den gemensamma valutan infördes på valutamarknaderna och som elektroniskt betalningsmedel. Euron infördes i form av sedlar och mynt.

I dag har 17 av EU:s 27 medlemsstater infört euron.

Tre gamla medlemsstater har inte infört den gemensamma valutan: Storbritannien och Danmark har beviljats ett undantag som ger dem rätt att välja att stå utanför EMU. Sverige har inte infört euron, eftersom det svenska folket i en folkomröstning i september 2003 röstade nej. De nya medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004 och den 1 januari 2007 är skyldiga att införa euron så fort de uppfyller alla konvergenskriterier. De har inte beviljats några undantag i anslutningsförhandlingarna.

För att EMU ska lyckas på lång sikt måste man fortsätta att stärka medlemsstaternas offentliga finanser och att i än högre grad samordna deras ekonomiska politik.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början