RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Dubbel majoritet

Nicefördraget (2001) föreskriver en definition av den kvalificerade majoriteten som innebär en dubbel eller rentav en tredubbel majoritet. Viktningen av rösterna sker visserligen till de större medlemsstaternas fördel, men enligt den kvalificerade majoriteten krävs också en majoritet av medlemsstaterna. Detta kombineras med det s.k. "demografiska skyddsnätet", vilket betyder att varje medlemsstat kan kräva att det undersöks huruvida den kvalificerade majoriteten verkligen representerar minst 62 % av unionens befolkning. Om så inte är fallet kan inget beslut fattas.

Lissabonfördraget förändrar reglerna om röstning i rådet genom att införa ett enklare system med mer insyn som grundar sig på principen om en dubbel majoritet av medlemsstaterna och befolkningen. Dubbel majoritet uppnås endast om minst 55 % av medlemsstaterna och 65 % av EU:s befolkning är representerade (artikel 16 i EU-fördraget och artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Detta omröstningssystem träder inte i kraft förrän efter en övergångsperiod som tar slut den 31 oktober 2014. Fram till dess gäller de regler för omröstning som föreskrevs i Nicefördraget.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början