RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Demokratiskt underskott

Demokratiskt underskott är ett begrepp som oftast används när man hävdar att Europeiska unionen och dess institutioner lider brist på demokratisk legitimitet och att de på grund av sin komplicerade struktur blir allt svårare att förstå för de vanliga medborgarna.  

I varje skede av den europeiska integrationsprocessen har frågan om demokratisk legitimitet ställts allt mer på sin spets. Maastricht-, Amsterdam- och Nicefördragen har bidragit till att förbättra den demokratiska legitimiteten i det institutionella systemet genom att stärka Europaparlamentets befogenheter när det gäller tillsättandet och kontroll av kommissionen och genom att successivt utvidga tillämpningsområdet för medbeslutandeförfarandet.

Lissabonfördraget fortsätter på samma väg. Å ena sidan, så förstärker det Europaparlamentets befogenheter i rättsliga och budgetära frågor och tillåter det att utöva en mer effektiv politisk kontroll över Europeiska kommissionen genom processen där kommissionens ordförande utses. Å andra sidan, så gör det en ansträngning för att förbättra medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv genom att skapa ett medborgarinitiativ och genom att erkänna vikten av en dialog mellan EU:s institutioner och det civila samhället.

Fördraget föreskriver också att rådets möten ska vara offentliga för att öka insynen och informationen till EU-medborgarna.  

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början