RSS
Alfabetische index

Glossarium

Democratisch tekort

Het democratische tekort is een begrip dat voornamelijk wordt gehanteerd om aan te geven dat de Europese Unie en haar instellingen aan een gebrek aan democratische legitimiteit lijden en voor de burger ontoegankelijk lijken door de ingewikkelde werking ervan.  

Bij elke fase van de Europese eenwording is de kwestie van de democratische legitimiteit steeds acuter geworden. Met de Verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice is een begin gemaakt met de opneming van het democratische-legitimiteitsbeginsel in het institutionele systeem door de bevoegdheden van het Parlement op het gebied van de benoeming en controle van de Commissie te versterken en het toepassingsgebeid van de medebeslissingsprocedure successievelijk uit te breiden.

Het Verdrag van Lissabon gaat op deze weg verder. Enerzijds vergroot het Verdrag de bevoegdheden van het Europees Parlement inzake wetgeving en budgetten en zorgt het ervoor dat het een doeltreffendere politieke controle kan uitvoeren over de Europese Commissie via de aanstellingsprocedure van de Commissievoorzitter. Anderzijds streeft het Verdrag ernaar om de participatie van de burger aan het democratische leven van de Unie te bevorderen door een burgerinitiatief op te richten en het belang te erkennen van de dialoog tussen de Europese instellingen en de burgermaatschappij.

Het Verdrag voorziet overigens dat de zittingen van de Ministerraad voortaan openbaar zijn met het oog op een grotere doorzichtigheid en het beter informeren van de Europese burgers.  

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven