RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Demokratiavaje

Demokratiavajeella tarkoitetaan yleensä käsitystä siitä, että demokraattinen legitiimiys ei toteudu riittävästi Euroopan unionissa ja että unioni sekä sen toimielimet ovat monimutkaisen toimintarakenteensa vuoksi etääntymässä kansalaisista.

Euroopan yhdentymisen kaikissa vaiheissa kysymys demokraattisesta legitiimiydestä on noussut esiin yhä kärkevämpänä. Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla edistettiin toimielinjärjestelmän demokraattisen legitiimiyden lisäämistä vahvistamalla parlamentin toimivaltaa komission nimittämisessä ja valvonnassa sekä laajentamalla asteittain yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaa.

Lissabonin sopimuksessa jatketaan tätä kehitystä. Yhtäältä sopimus lisää Euroopan parlamentin lainsäädäntö- ja budjettivaltaa ja antaa sille mahdollisuuden tehostaa Euroopan komissiota kohtaan harjoittamaansa poliittista valvontaa komission puheenjohtajan nimeämismenettelyn kautta. Toisaalta sopimuksessa pyritään lisäämään kansalaisten osallistumista unionin demokraattiseen toimintaan antamalla kansalaisille oikeus aloitteentekoon ja tunnustamalla EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan välisen vuoropuhelun merkitys.

Lisäksi Lissabonin sopimuksessa määrätään, että ministerineuvoston istunnot ovat vastaisuudessa julkisia, jotta voidaan edistää avoimuutta ja Euroopan kansalaisille suunnattua tiedotusta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun