RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Tullunion

Tullunionen är hörnstenen i den gemensamma marknaden. Efter undertecknandet av Romfördraget var införandet av tullunionen det viktigaste målet och 1968 var tullunionen ett faktum. De viktigaste åtgärderna var

  • avskaffande av alla tullar och begränsningar mellan medlemsstaterna,
  • inrättandet av en gemensam tulltaxa som gäller i hela Europeiska gemenskapen för varor med ursprung i tredjeland (intäkterna härav utgör en del av gemenskapens egna medel),
  • den gemensamma handelspolitiken som utgör tullunionens externa del (gemenskapen talar med en röst i internationella sammanhang).

Gemensamma förfaranden och regler har utarbetats liksom ett administrativt enhetsdokument (SAD), vilket har till syfte att ersätta de många olika dokument som tidigare använts. I och med att den gemensamma marknaden trädde i kraft 1993 avskaffades alla regelbundna kontroller och tullformaliteter vid de inre gränserna. Medlemsstaternas tullmyndigheterna har därmed inte längre till uppgift att ta ut punktskatter och mervärdesskatt samt att samla in statistiska uppgifter.

Gemenskapen har ingått särskilda avtal vilka antingen har till syfte att underlätta det ekonomiska utbytet, t.ex. EES-avtalet (avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), eller att främja utveckling genom att ge förmånstillträde till de europeiska marknaderna, t.ex. Lomékonventionen som ingicks med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

Det kvarstår dock ännu att skapa ett ännu närmare samarbete mellan de nationella förvaltningarna och att bekämpa bedrägerier genom programmen Tull 2002 och Tull 2007. En av prioriteterna i programmet Tull 2007 är att fortsätta att hjälpa de nya medlemsstaterna att anpassa sina system för att hantera frihandeln och utföra tullkontroller vid Europeiska unionens nya yttre gränser.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början