RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kultur

Även om man har visat viljan att genomföra kulturverksamhet på europeisk nivå alltsedan 1970-talet var det först 1992, i och med Maastrichtfördraget, som man officiellt gav kulturen en plats i uppbyggnaden av Europa. Idag intygas i Fördraget om Europiska unionens funktionssätt att Europeiska unionen ska bidra till "kulturens utveckling i medlemsstaternas med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det gemensamma kulturarvet" (artikel 167).

På kulturområdet är EU:s uppgift att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och om nödvändigt stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller

  • att sprida de europeiska folkens kultur och historia,
  • att bevara det kulturarv som har europeisk betydelse,
  • icke-kommersiellt kulturutbyte,
  • konstnärligt, litterärt och audiovisuellt skapande,
  • samarbetet med länder utanför EU och internationella kulturorganisationer.

Kommissionen har under tio år stött kultursamarbetet via tre program för olika sektorer.Programmen var på försök och gällde konstnärligt skapande, böcker respektive kulturarvet (programmen Kalejdoskop, Ariane och Raphael). Dessutom har EU gett stöd till medlemsstaternas initiativ att sedan 1985 årligen utse en europeisk kulturhuvudstad.

År 2000 antog kommissionen med ramprogrammet ”Kultur 2000” ett nytt tillvägagångssätt i sin kulturverksamhet. Programmet syftar till att främja kulturdialog, skapande, spridning av kultur och rörlighet för konstnärer och deras verk, det europeiska kulturarvet, nya uttrycksformer för kultur samt kulturens socioekonomiska roll. År 2007 efterträdde programmet ”Kultur” ramprogrammet Kultur 2000. Det nya programmet omfattar perioden 2007-13 och har samma mål som ramprogrammet Kultur 2000, men syftar också till att samla in och sprida uppgifter om kulturverksamhet.

Förutom genom programmet Kultur uppmuntras kultursamarbetet i Europa via särskilda insatser som bekostas ur andra EU-program. Det rör sig bland annat om insatser inom näringsliv, forskning, allmän och yrkesinriktad utbildning eller regionalt bistånd där man även främjar kultursamarbetet. Detta samarbete har en vidare betydelse, eftersom de flesta program är öppna både för EES-länderna och kandidatländerna och för länder utanför EU och internationella organisationer.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början