RSS
Alfabetische index

Glossarium

Cultuur

Hoewel al in de jaren zeventig naar een Europees cultuurbeleid werd gestreefd, werd cultuur pas in 1992 met het Verdrag van Maastricht tot officieel Europees beleid verheven. Deze beleidsstatus werd opnieuw bevestigd in artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: "De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed."

Om een echte Europese culturele ruimte tot stand te brengen, moet de Unie de culturele samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden ondersteunen en aanvullen:

  • verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren;
  • instandhouding van het culturele erfgoed van Europees belang;
  • culturele uitwisseling op niet-commerciële basis;
  • creatief werk op artistiek, literair en audiovisueel gebied;
  • samenwerking met derde landen en met op internationale culturele organisaties.

Tien jaar lang heeft de Commissie de culturele samenwerking ondersteund via drie programma's voor uitvoerende, beeldende en visuele kunsten, het cultureel erfgoed en het boek (respectievelijk Caleidoscoop, Raphaël en Ariane). Daarnaast heeft de Europese Gemeenschap haar medewerking verleend aan het evenement Culturele Hoofdstad van Europa, die sinds 1985 jaarlijks door de lidstaten wordt aangewezen.

In 2000 heeft de Commissie haar cultuurbeleid met het kaderprogramma Cultuur 2000 op een nieuwe leest geschoeid. De bedoeling was een gemeenschappelijke culturele ruimte tot stand te brengen door bevordering van de culturele dialoog, scheppend werk, de verbreiding van cultuur, de mobiliteit van kunstenaars en hun werken, het Europees cultureel erfgoed, nieuwe culturele uitdrukkingsvormen en de sociaaleconomische rol van de cultuur. In 2007 werd het kaderprogramma Cultuur 2000 vervangen door het programma Cultuur, dat loopt van 2007 tot 2013. Het heeft dezelfde doelstellingen als het vroegere kaderprogramma, maar is ook gericht op de verzameling en verspreiding van culturele informatie.

Behalve door het programma Cultuur wordt de culturele samenwerking in Europa gestimuleerd door middel van specifieke acties die uit andere Europese programma's worden gefinancierd. Het gaat hierbij met name om acties in het kader van het economisch beleid en van het beleid op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding en regionale ontwikkeling, die ook de culturele samenwerking bevorderen. Deze samenwerking moet in de ruimste zin worden opgevat aangezien de meeste programma's openstaan voor de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten alsook voor derde landen en internationale organisaties.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven