RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kulttuuri

Pyrkimyksiä Euroopan tasoiseen kulttuuritoimintaan on ilmennyt 1970-luvulta lähtien, mutta kulttuuri sai virallisen aseman Euroopan yhdentymisessä vasta vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksen ansiosta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä nykyisessä sopimuksessa todetaan, että "Unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä" (167 artikla).

Todellisen eurooppalaisen kulttuurialueen toteuttamiseksi unioni kannustaa jäsenvaltioita yhteistyöhön sekä tukee ja täydentää tarvittaessa niiden toimintaa seuraavilla aloilla:

  • Euroopan kansojen kulttuuria ja historiaa koskevan tiedon levittäminen
  • Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttäminen
  • muu kuin kaupallinen kulttuurivaihto
  • taiteellinen, kirjallinen ja audiovisuaalinen ilmaisu
  • yhteistyö kolmansien maiden sekä kulttuurialan kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Komissio on kymmenen vuoden ajan tukenut kulttuuriyhteistyötä kolmesta kokeellisesta alakohtaisesta ohjelmasta, jotka kattavat esittävät taiteet, kuva- ja visuaaliset taiteet, kulttuuriperinnön ja kirjallisuuden (ohjelmat ovat Kaleidoskooppi, Ariane ja Rafael). Lisäksi Euroopan yhteisö on tukenut jäsenvaltioiden vuonna 1985 käynnistämää aloitetta nimetä vuodeksi kerrallaan "Euroopan kulttuuripääkaupunki".

Vuonna 2000 komissio hyväksyi Kulttuuri 2000 puiteohjelman yhteydessä uuden lähestymistavan kulttuuritoimintaansa varten. Sen tavoitteena oli luoda yhteinen kulttuurialue edistämällä kulttuurista kanssakäymistä, kulttuurin luomista ja levitystä, taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuutta, Euroopan kulttuuriperintöä, kulttuurin uusia ilmaisumuotoja sekä kulttuurin sosiaalis-taloudellista roolia. Kulttuuri 2000 puiteohjemaa seurasi vuonna 2007 alkanut Kulttuuri-ohjelma. Uusi ohjelma kattaa vuodet 2007–2013.Sillä on samat tavoitteet kuin Kulttuuri 2000 puiteohjelmalla, ja lisäksi sen avulla on tarkoitus koota ja levittää kulttuurialaan liittyvää tietoa.

Kulttuuri-ohjelman ohella Euroopan kulttuuriyhteistyötä tuetaan muista yhteisön ohjelmista rahoitetuin erityistoimin. Kyse on lähinnä toimista, joita toteutetaan talous-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan tai aluekehitysavun yhteydessä ja jotka edistävät myös kulttuuriyhteistyötä. Yhteistyö on laaja-alaista, sillä suurin osa ohjelmista on avoinna Euroopan talousalueen jäsenmaille sekä kolmansille maille ja kansainvälisille järjestöille.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun