RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kultur

Der har ganske vist lige siden 1970'erne været et ønske om at gennemføre kulturelle begivenheder på EU-plan, men det var først i 1992 med Maastricht-traktaten, at kulturen fik en officiel plads i den europæiske arkitektur. I dag genbekræfter traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, at Unionen skal bidrage til "at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig idet det respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv" (artikel 167).

For at skabe et veritabelt europæisk kulturområde skal EU arbejde på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og eventuelt støtte og udbygge deres indsats inden for:

  • formidling af de europæiske folkeslags kultur og historie
  • bevarelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning
  • ikke-kommercielle kulturudvekslinger
  • kunstneriske og litterære frembringelser, herunder af audiovisuel art
  • samarbejde med tredjelande og de internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold.

Kommissionen har igennem ti år ydet støtte til kultursamarbejde inden for teater og musik og bildende kunst, litteratur og kulturarven gennem tre sektorprogrammer af eksperimentel art (nemlig Kalejdoskop, Ariane og Raphael). Derudover har EU støttet medlemsstaternes initiativ "Den Europæiske Kulturby", der har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 1985.

Kommissionen vedtog i 2000 rammeprogrammet Kultur 2000 - en ny indsats på det kulturelle område. Dette program havde til formål at skabe et europæisk kulturområde ved at styrke dialogen, anspore til skabende kunstnerisk virksomhed, fremme kulturformidlingen og kunstneres og deres værkers mobilitet samt øge kendskabet til den europæiske kulturarv, nye kulturelle udtryksformer og kulturens socioøkonomiske betydning. Programmet Kultur afløser i 2007 rammeprogrammet Kultur 2000. Det nye program dækker perioden 2007-2013. Det har samme formål som rammeprogrammet Kultur 2000, men sigter ligeledes mod indsamling og spredning af informationer inden for det kulturelle område.

Ud over programmet Kultur bliver det kulturelle samarbejde i Europa fremmet ved hjælp af særlige aktiviteter, der finansieres af andre europæiske programmer. Dette gælder især for så vidt angår økonomiske politikker, forskning, uddannelse og støtte til regional udvikling, som ligeledes fremmer det kulturelle samarbejde. Dette samarbejde er vidtrækkende, idet størstedelen af programmerne er åbne for medlemslande fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og kandidatlande såvel som for tredjelande og internationale organisationer.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top