RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Coreper

Coreper är den franska förkortningen för Comité des Représentants Permanents (de ständiga representanternas kommitté) (artikel 240 i fördraget om Europeiska gemenskapens funktionssätt) har till uppgft att bistå rådet genom att förbereda dess möten.. Det är en kommitté som består av medlemsstaternas EU-ambassadörer. Ordförande är den ambassadör vars land är ordförandeland i rådet just då.

Coreper har en central ställning i EU:s beslutsprocess eftersom den samtidigt är ett forum för dialog - ambassadörerna sinsemellan och mellan ambassadörerna och deras respektive regeringar - och en instans för politisk kontroll, eftersom den fastställer riktlinjer för och bevakar arbetet i expertgrupperna.

Coreper har i uppgift att bereda de ärenden som står på rådets dagordning (förslag till rättsakter från kommissionen). Coreper försöker nå enighet om varje ärende, men om det inte går kan man också lämna underlag till rådet.

Dessutom sätts rådets dagordning efter hur arbetet i Coreper fortskrider. Dagordningen består av A-punkter som godkänns utan debatt eftersom man redan enats i Coreper, och av B-punkter som ska debatteras.

Coreper är uppdelad i två sektioner med olika ansvarsområden:

  • Coreper I består av EU-ambassadörernas ställföreträdare. Där behandlas frågor av mer teknisk natur.
  • Coreper II består av ambassadörerna själva och sysslar med politiska, ekonomiska och institutionella frågor samt handelsfrågor.

Coreper sysslar med alla de frågor som rådet sysslar med, utom jordbrukspolitik där Särskilda jordbrukskommittén bereder ärendena inför mötena i rådet (jordbruk). Om rådet vill inrätta en särskild kommitté, som den gjort inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik eller inom sysselsättningspolitiken med sysselsättningskommittén, fungerar dessa kommittéer jämsides med Coreper.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början