RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Coreper (pysyvien edustajien komitea)

Pysyvien edustajien komitea, josta käytetään ranskankielistä lyhennettä Coreper (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 240 artikla), vastaa Euroopan unionin neuvoston töiden valmistelusta Se koostuu Euroopan unionissa suurlähettiläinä toimivista jäsenvaltioiden edustajista ja sitä johtaa se jäsenvaltio, joka on neuvoston puheenjohtaja.

Coreperillä on keskeinen asema yhteisön päätöksentekojärjestelmässä, jossa se toimii samalla sekä keskustelufoorumina (pysyvien edustajien keskinäisissä keskusteluissa ja heidän yhteyksissään jäsenvaltioiden hallituksiin) että poliittista valvontaa harjoittavana elimenä (asettaessaan suuntaviivat asiantuntijaryhmien työskentelylle ja valvoessaan tätä työskentelyä).

Komitean tehtävänä on siten käsitellä alustavasti neuvoston esityslistalla olevat asiat (komission ehdotukset ja säädösluonnokset). Coreper pyrkii omalla tasollaan pääsemään yhteisymmärrykseen kaikissa asioissa. Ellei niin käy, se voi esittää neuvostolle suuntaviivoja.

Neuvoston kokousten esityslista laaditaan lisäksi sen perusteella, miten Coreperin työ on edistynyt. Se jakaantuu kahteen osaan: A-asioihin, jotka hyväksytään ilman keskustelua, koska niistä on päästy yhteisymmärrykseen Coreperissä, ja B-asioihin, joista on keskusteltava.

Coreper kokoontuu kahdessa eri kokoonpanossa:

  • Coreper I koostuu pysyvien edustajien sijaisista, ja se käsittelee luonteeltaan teknisiä asioita,
  • Coreper II koostuu suurlähettiläistä, ja se käsittelee luonteeltaan poliittisia, kaupallisia, taloudellisia tai institutionaalisia asioita.

Coreperin toimivaltuudet ulottuvat kaikkiin neuvoston toimialoihin lukuun ottamatta maatalouskysymyksiä, sillä maatalouden erityiskomitea valmistelee maatalousneuvoston asiat. Mikäli neuvosto on asettanut jollakin alalla erityisen komitean (esimerkiksi YUTP:n alan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) tai työllisyyskomitea), kyseiset komiteat kunnioittavat työskentelyssään Coreperin etuoikeuksia.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun