RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Coreper

De Faste Repræsentanters Komité eller Coreper (fransk forkortelse for Comité des Représentants Permanents) har til opgave at forberede Rådets arbejde (artikel 240 i Traktation om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF)). Coreper består af medlemsstaternes EU-ambassadører og ledes af repræsentanten for det land, der har formandskabet for Rådet (EU-formandskabet).

Coreper har en central plads i EU's beslutningssystem, hvor det på én gang fungerer som forum for dialog (mellem landenes EU-ambassadører indbyrdes og mellem disse og deres respektive hjemlande) og politisk kontrolorgan (styring og overvågning af ekspertudvalgenes arbejde).

I Coreper drøfter embedsmændene således de punkter, der er på dagsordenen for Rådets møder (Kommissionens forslag og udkast til retsakter), forud for møderne og forsøger at blive enige. Er det ikke muligt, kan de opstille retningslinjer for Rådet.

Dagsordenen for rådsmøderne udarbejdes under hensyn til arbejdet i Coreper. Dagsordenen er inddelt i del A og del B. Er der opnået enighed i Coreper, optages punktet i del A på dagsordenen og kan godkendes uden debat. Ellers optages punktet i del B for punkter, der kræver debat.

Coreper er opdelt i to komitéer:

  • Coreper I, der består af EU-ambassadørernes stedfortrædere, behandler sager af teknisk karakter.
  • Coreper II, der består af EU-ambassadørerne selv, behandler sager af politisk, handelsmæssig, økonomisk eller institutionel karakter.

Corepers beføjelser angår alle Rådets sagsområder, bortset fra de landbrugsspørgsmål, der henhører under Specialkomitéen for Landbrug (CSA), som selv forbereder sager for Rådet af landbrugsministre. De komitéer og udvalg, der nedsættes af Rådet, f.eks. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Beskæftigelsesudvalget, har de samme beføjelsesmæssige rammer som Coreper.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top