RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konvergenskriterier

För att säkerställa den varaktiga konvergens som krävs för att genomföra den ekonomiska och monetära unionen (EMU) fastställs i fördraget fyra konvergenskriterier som medlemsstaterna måste uppfylla för att få delta i den tredje etappen av EMU, dvs. införa euron. Kontroller av om dessa kriterier uppfylls utförs på basis av rapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB). De fyra konvergenskriterierna är följande:

  • Budgetunderskottet får inte vara större än 3 % av bruttonationalprodukten (BNP). Statsskulden får inte överstiga 60 % av BNP.
  • Det måste råda en hög grad av prisstabilitet och medelhög inflationstakt (mätt under ett år före kontrollen). Inflationen får inte vara mer än 1,5 procentenheter högre än i de tre medlemsländer som har lägst inflation.
  • Den långfristiga räntenivån får inte vara mer än 2 procentenheter högre än i de tre medlemsländer som har lägst inflation.
  • Växelkursen ska ha varit stabil under de två åren före inträdet i EMU:s sista etapp, dvs. ha hållits inom det normala fluktuationsutrymmet i växelkursmekanismen.

Syftet med konvergenskriterierna är att se till att den ekonomiska utvecklingen inom EMU är balanserad och inte ger upphov till några spänningar mellan medlemsstaterna. Man bör notera att de kriterier som gäller statsskuld och budgetunderskott måste uppfyllas även efter övergången till EMU:s tredje fas (1 januari 1999). På EU-toppmötet Amsterdam i juni 1997 antogs därför en stabilitets- och tillväxtpakt. Pakten ska hjälpa de olika länderna i euroområdet att samordna sin nationella budgetpolitik och undvika alltför stora budgetunderskott.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början