RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Konvergenskriterier

For at sikre den vedvarende konvergens, der er nødvendig for gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en), er der i EF-traktaten fastsat fire konvergenskriterier, som medlemsstaterne skal opfylde for at kunne deltage i tredje fase af ØMU'en og dermed indføre euroen. Undersøgelsen af, om kriterierne er opfyldt, foretages på grundlag af rapporter fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB). Der er tale om følgende kriterier:

  • det offentlige underskud må ikke overstige 3 % af BNP og statsgælden må ikke overstige 60 % af BNP
  • der skal være en vis prisstabilitet, og inflationsraten (målt over 1 år før undersøgelsen) må ikke overstige inflationsraten for de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 procentpoint
  • en medlemsstat skal have en gennemsnitlig langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint
  • de normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen skal være overholdt uden alvorlige spændinger i mindst de seneste 2 år før undersøgelsen.

Konvergenskriterierne skal sikre, at den økonomiske udvikling inden for ØMU'en er afbalanceret og ikke skaber spændinger mellem medlemsstaterne. Det skal bemærkes, at kriterierne vedrørende det offentlige underskud og statsgælden også skal overholdes, efter at ØMU'ens tredje fase er indledt (1. januar 1999). Der blev i denne forbindelse vedtaget en stabilitets- og vækstpagt på EU-topmødet i Amsterdam i juni 1997. Pagten skal hjælpe landene i euroområdet med at samordne deres nationale budgetpolitikker og med at undgå uforholdsmæssigt store underskud.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top