RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konsumentskydd

Politiken för konsumentskydd (artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) syftar till att främja konsumenters hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen och även deras rätt till information, undervisning och att organisera sig för att bevara sina intressen. Kraven på konsumentskydd tas hänsyn till vid definitionen av EU:s övriga politik (artikel 12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Konsumentskyddet är en delad behörighet mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna. Enligt artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska alla lagar och andra författningar som syftar till att tillnärma lagstiftningarna i medlemsstaterna, fattas med stöd av den vanliga lagstiftningsprocessen och efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Särskilda åtgärder som understöder och kompletterar medlemsstaternas politik ska även fattas i enlighet med det vanliga lagstiftningsförfarandet efter det att rådet har hört Ekonomiska och sociala kommittén.

En medlemsstat får upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder än dem som gemenskapen föreskriver under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med fördraget och att kommissionen har underrättats om åtgärderna.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början