RSS
Alfabetische index

Glossarium

Consumentenbescherming

Het beleid inzake consumentenbescherming (artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – VWEU) strekt tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten, van hun recht op informatie en onderwijs en van hun recht op vereniging om hun rechten te vrijwaren. De eisen op het gebied van consumentenbescherming worden in acht genomen op de andere beleidsterreinen van de EU (artikel 12 van het VWEU).

Consumentenbescherming is een gedeelde bevoegdheid van de Europese Unie en de lidstaten. Overeenkomstig artikel 114 van het VWEU worden alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ten doel hebben de wetgeving van de lidstaten beter op elkaar af te stemmen, aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.

De specifieke maatregelen ter ondersteuning en aanvulling van het beleid van de lidstaten worden eveneens overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

Een lidstaat kan strengere dan de door de Gemeenschap genomen maatregelen voor consumentenbescherming handhaven of invoeren voor zover zij verenigbaar zijn met het Verdrag en zij aan de Commissie worden gemeld.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven