RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelsespolitikken (artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – TEUF), har til formål at fremme forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser såvel som at sikre deres ret til oplysninger, til uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser. Kravene om forbrugerbeskyttelse tilgodeses under definitionen af EU’s øvrige politikker (artikel 12 i TEUF).

Kompetencen på forbrugerbeskyttelsesområdet deles af EU og medlemsstaterne. I henhold til TEUF, artikel 114, foretages alle dispositioner af lovgivnings-, forordningsmæssig og administrativ art, som har til formål at tilnærme lovgivningen i medlemsstaterne, i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Særlige aktioner, der støtter og supplerer medlemsstaternes politik, vedtages ligeledes ved den almindelige lovgivningsprocedure efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

De enkelte medlemsstater kan opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger end de af EU forudsete, forudsat at de pågældende foranstaltninger er forenelige med traktaten og meddelt Kommissionen.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top