RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Förlikningskommitté

I medbeslutandeförfarandet mellan Europeiska unionens råd och Europaparlamentet, kan en förlikningskommitté tillsättas i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den kan sammankallas för att lösa tvister då två institutioner inte kan komma överens efter den andra behandlingen av ett lagförslag.

Kommittén består av rådets medlemmar eller deras företrädare och av lika många representanter för parlamentet. Kommittén leds gemensamt av parlamentets talman och rådets ordförande. Dess uppgift är att komma fram till en kompromiss som båda parter kan godta. Även kommissionen deltar i förlikningskommitténs arbete för att närma parlamentets och rådets ståndpunkter till varandra.

Rådet och parlamentet ska anta förslaget inom sex veckor efter att kommittén sammankallats:

  • med majoritet av de angivna rösterna i parlamentet.
  • med kvalificerad majoritet i rådet.

Om någon av de två EU-institutionerna inte godtar den förslagna texten kan rättsakten inte antas.

Om kommittén sammankallas för en budgetfråga, ska den uttala sig inom tjugoen dagar efter att den har sammankallats. Parlamentet och rådet ska sedan godkänna det gemensamma budgetförslaget inom fjorton dagar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början