RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konkurrens

En marknad med fri konkurrens är en marknad där företag oberoende av varandra bedriver samma näringsverksamhet och tävlar om kunderna, dvs. en marknad där alla företag är utsatta för ett konkurrenstryck från de andra företagen. Effektiv konkurrens erbjuder goda möjligheter för företagen men också en rad fördelar för konsumenterna: lägre priser, högre kvalitet, större urval osv.

Syftet med EU:s konkurrensregler är att se till att det råder fri och rättvis konkurrens i EU. EU:s konkurrenspolitik (artiklarna 101-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) bygger på fem principer:

  • Förbud mot konkurrensskadliga avtal och förfaranden och mot missbruk av dominerande ställning som kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden (antitrustregler).
  • Förebyggande kontroll av företagskoncentrationer som påverkar hela EU, för att se om konkurrensen begränsas.
  • Kontroll av stöd som ges av en medlemsstat och som hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller en viss produktion.
  • Konkurrensutsättning av sektorer där det offentliga tidigare har haft monopol, t.ex. tele-, transport- och energimarknaderna.
  • Samarbete med konkurrensmyndigheter utanför EU.

Europeiska kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter ser till att EU:s konkurrensregler följs. De samarbetar inom det europeiska konkurrensnätverket för att se till att reglerna tillämpas verkningsfullt och enhetligt.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början