RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Befogenhetsfördelning

Lissabonfördraget tydliggör kompetensfördelningen mellan EU:s medlemsstater. Förutom principerna om subsidiaritet och proportionalitet inbegriper den även fördelningsprincipen (artikel 5 i EU-fördraget). Enligt denna princip är EU:s agerande begränsat till de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat inom tidigare fastställda områden.

Det handlar om tre typer av befogenheter:

  • exklusiva befogenheter Exklusiva befogenheter, vilka fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Endast EU har befogenhet att lagstifta inom dessa områden. Unionen kan också sluta internationella överenskommelser om ingåendet av ett sådant avtal om det fastställts i EU-lagstiftningen eller om överenskommelsen är nödvändig för att unionen ska kunna utöva någon av sina exklusiva befogenheter,
  • delade befogenheter De delade befogenheterna fastställs i artikel 4 i EU-fördraget. EU och medlemsstaterna har befogenhet att lagstifta inom dessa områden. Medlemsstaterna kan utöva sina befogenheter så länge unionen inte utövat sina eller om unionen avstår från att utöva dem. Medlemsstaterna kan även begära att kommissionen upphäver en bestämmelse som antagits inom ett av kommissionens områden, för att lättare kunna garantera att principerna om subsidiaritet och proportionalitet efterlevs (deklaration nr 18 i bilagan till Lissabonfördraget).
  • De områden inom vilka medlemsländerna behåller sina befogenheter men där unionen likväl kan komplettera medlemsstaternas åtgärder genom stödåtgärder eller samordningsåtgärder.

Befogenheterna kan utvidgas med tillämpning av flexibilitetsklausulen (artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt De ger unionen extra befogenheter när de nödvändiga medlen för att genomföra ett av målen inte fastställts i fördragen.

Principerna om subsidiaritet och proportionalitet styr ansvarsfördelningen för att garantera att denna indelning efterlevs. De nationella parlamenten måste också verka för att subsidiaritetsprincipen efterlevs. 

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början