RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese bevoegdheden

De Europese bevoegdheden zijn de bevoegdheden die de lidstaten voor bepaalde beleidsgebieden aan de Europese Unie (EU) hebben overgedragen.

Deze bevoegdheden zijn in drie categorieën ingedeeld:

  • expliciete bevoegdheden: deze zijn duidelijk in de desbetreffende artikelen van de Verdragen aangegeven;
  • impliciete bevoegdheden: volgens de leer van de impliciete bevoegdheden vloeit de externe bevoegdheid voort uit een expliciete bevoegdheid op het interne vlak. Wanneer de Verdragen aan de Europese Unie op een bepaald gebied (bv. vervoer) expliciete bevoegdheden toekennen, moet deze ook bevoegd zijn om op dat gebied overeenkomsten met derde landen te sluiten (beginsel van parallelle interne en externe bevoegdheden);
  • subsidiaire bevoegdheden: wanneer het EG-Verdrag geen expliciete of impliciete bevoegdheid toekent om een van de doelstellingen in het kader van de interne markt te bereiken, biedt artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de Raad de mogelijkheid om met eenparigheid van stemmen de maatregelen te nemen die hij nodig acht.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven