RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemenskapspatent

I juli 2000 lade kommissionen fram ett förslag om att inrätta ett gemenskapspatent som ska göra det möjligt för uppfinnare att få ett enda patent som är giltigt inom hela EU. Att kunna ansöka om ett enda patent kommer att minska företagens kostnader och göra det mycket billigare att få ett patent. Gemenskapspatentet väntas stärka den europeiska konkurrenskraften och främja innovationen.

Det finns flera fördelar med ett gemenskapspatent:

  • Tack vare ett enhetlig förfarande kommer det att bli lättare att skydda uppfinningar överallt i EU och patentet kommer att meddelas av en avdelning av Europeiska patentverket i München.
  • Kostnaderna för att få patent kommer att minska betydligt, särskilt för översättning och ansökan.
  • Rättssäkerheten kommer att öka eftersom man får ett gemensamt och centraliserat system för tvistlösning vid en särskild domstol för gemenskapspatent.

Genom det föreslagna systemet försvinner de problem som varit förknippade med det europeiska patentsystem som tillämpas sedan 1973. Det europeiska patentet är nämligen bara ett enda patent fram till dess att det meddelas. Då förvandlas det till lika många nationella patent som det finns länder i patentansökan. Efter det att det europeiska patentet meddelats blir det alltså ett nationellt patent som faller under nationell lagstiftning, och ingen EU-instans kan harmonisera rättspraxis på EU-nivå.

Gemenskapspatentet ska dock inte ersätta de nationella systemen och det existerande europeiska patentsystemet utan komplettera dem. Uppfinnarna kan själva välja vilken typ av patentskydd de vill ansöka om.

Inrättandet av ett gemenskapspatent är fortfarande en känslig fråga eftersom rådet ännu inte har kunnat enas om det. Den främsta anledningen till misshälligheterna är frågan om översättningen av patentkraven. Det går därför inte att säga med säkerhet när gemenskapspatentet kan komma att tas i bruk.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början