RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese rechtsinstrumenten

De Europese rechtsinstrumenten zijn de instrumenten waarover de EU-instellingen beschikken om hun taken. Het gaat hierbij om de volgende instrumenten, genoemd in artikel 288 van het VWEU:

  • verordeningen: een verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat;
  • richtlijnen: een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is. Zij moet in de nationale rechtsorde worden omgezet, maar de keuze van vorm en middelen wordt aan de nationale instanties overgelaten;
  • beschikkingen: een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht;
  • aanbevelingen en adviezen: zijn niet verbindend; het gaat om een verklaring.

Overigens biedt het Verdrag van Lissabon de Europese wetgever de mogelijkheid om de bevoegdheid tot het aannemen van niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking, die niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen aanvullen of wijzigen, aan de Commissie over te dragen (artikel 290 van het VWEU).

Naast deze in artikel 288 van het VWEU genoemde besluiten zijn in de praktijk diverse atypische besluiten tot stand gekomen: interinstitutionele overeenkomsten, resoluties, conclusies, mededelingen, groenboeken en witboeken.

In het kader van het GBVB worden specifieke rechtsinstrumenten aangewend, zoals optreden en standpunten van de EU.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven