RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kontroll av EG-rättens tillämpning

Uppgiften att kontrollera att EG-rätten följs vilar på Europeiska kommissionen, som är "fördragets väktare". Eftersom EU bygger på rättsstatsprincipen måste kommissionen se till att lagstiftningen följs och tillämpas verkningsfullt i medlemsstaterna. När kommissionen utövar sin kontroll är den noga med att respektera det ansvar som de nationella myndigheterna - och framför allt då domstolarna - har på detta område.

Om en medlemsstat inte följer fördragen ska kommissionen inhämta upplysningar, varna den berörda medlemsstaten samt tillämpa påföljder. Att fördragen inte följs kan bero på slarv med förvaltningen, praktiska svårigheter att tillämpa lagstiftningen, svårigheter att genomföra lagstiftningen eller rädsla för vad vissa delar av opinionen ska tycka.

Om en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter kan kommissionen avge ett motiverat yttrande efter att ha gett medlemsstaten tillfälle att framföra sina synpunkter. Om medlemsstaten inte rättar sig efter yttrandet kan kommissionen gå vidare till EG-domstolen (i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget).

Kommissionen kan begära att EG-domstolen ska ta ut ekonomiskt skadestånd av en medlemsstat som inte rättat sig efter yttrandet. Denna nya behörighet stärker på ett märkbart sätt kommissionens förmåga att bevaka att EG-rätten tillämpas korrekt.

Kommissionen ger varje år ut en rapport om EG-rättens tillämpning. Detta görs för att skapa insyn inte bara för dem som lämnat in klagomål utan också för allmänheten och Europaparlamentet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början