RSS
Alfabetische index

Glossarium

Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht

De controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht wordt uitgeoefend door de Europese Commissie, de "hoedster van de Verdragen". Aangezien de Europese Unie een rechtsgemeenschap is, is deze controle onontbeerlijk om de naleving en de feitelijke toepassing van het Gemeenschapsrecht in en door de lidstaten te waarborgen. Bij de uitoefening van haar controlefunctie ziet de Commissie er ook op toe dat de nationale autoriteiten, en met name de rechterlijke instanties, hun op dit gebied voorbehouden taken kunnen uitoefenen.

De Commissie wint inlichtingen in, waarschuwt de lidstaten wanneer zij de Verdragen niet nakomen en kan hun sancties opleggen. Als de Verdragen niet of verkeerd worden toegepast, kan dat het gevolg zijn van administratieve onzorgvuldigheden, technische problemen bij de toepassing van de tekst, problemen bij de tenuitvoerlegging of vrees voor de publieke opinie.

Als een lidstaat zijn verplichtingen niet nakomt, kan de Commissie een met redenen omkleed advies uitbrengen, nadat die lidstaat in de gelegenheid is gesteld zijn opmerkingen te maken. Als dit advies niet wordt opgevolgd, kan zij de zaak krachtens artikel 226 van het EG-Verdrag aanhangig maken bij het Hof van Justitie (ingebrekestelling) en het Hof vragen de lidstaat een financiële sanctie op te leggen. Deze bevoegdheid verleent de Commissie een sterke positie bij haar taak toezicht op de juiste toepassing van het Gemeenschapsrecht uit te oefenen.

Door een jaarlijks verslag over de toepassing van het Gemeenschapsrecht te publiceren, zorgt de Commissie ook voor doorzichtigheid, niet alleen voor de eisende partijen, maar ook voor de burgers en de parlementsleden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven