RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta

Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta kuuluu Euroopan komissiolle, perussopimusten valvojalle. Koska Euroopan unioni perustuu oikeusjärjestykseen, valvonta on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että oikeutta kunnioitetaan ja että sitä todella sovelletaan jäsenvaltioiden toimesta ja jäsenvaltioissa. Komissio valvoo myös, että kansallisilla viranomaisilla, erityisesti tuomioistuimilla, säilyy niille tällä alalla annettu tehtävä.

Komissio pitää jäsenvaltioita ajan tasalla sekä varoittaa ja rankaisee niitä, jos ne eivät ole noudattaneet yhteisön perussopimuksia. Perussopimusten virheellinen soveltaminen tai niiden soveltamatta jättäminen voi johtua hallinnollisista laiminlyönneistä, tekstin soveltamista koskevista teknisistä vaikeuksista, hankaluuksista täytäntöönpanossa tai mielipideryhmien reaktioiden pelosta.

Jos jäsenvaltio on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, komissio voi antaa perustellun lausunnon varattuaan ensin sille valtiolle, jota asia koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa. Jos lausunto ei johda tuloksellisiin toimiin, komissio voi viedä asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklassa vahvistettu jäsenvaltion velvollisuuden täyttämättä jättäminen).

Komissiolla on oikeus pyytää yhteisöjen tuomioistuinta asettamaan kyseiselle jäsenvaltiolle sakkomaksun, jos se ei ole noudattanut perusteltua lausuntoa. Tämä komissiolle annettu valtuutus vahvistaa huomattavasti sen kykyä valvoa yhteisön oikeuden asianmukaista soveltamista.

Komission vuosittain julkaisemat kertomukset yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta ilmentävät pyrkimystä avoimuuteen sekä kantelujen tekijöitä että kansalaisia ja parlamentin jäseniä kohtaan.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun