RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kontrol med EU-rettens anvendelse

Som traktaternes vogter skal Europa-Kommissionen kontrollere, at EU-retten bliver anvendt korrekt. Den Europæiske Union er et retsfællesskab, og kontrollen er derfor nødvendig for at sikre, at EU-retten overholdes og rent faktisk anvendes i og af medlemsstaterne. Kommissionen respekterer som kontrolorgan desuden den rolle, som de nationale myndigheder - især domstolene - har på området.

Kommissionen indhenter oplysninger og advarer og straffer medlemsstaterne, hvis de ikke overholder EU-traktaterne. Årsagen til, at EU-bestemmelser ikke anvendes eller anvendes forkert, kan være administrative forglemmelser, tekniske vanskeligheder ved anvendelsen af teksten, vanskeligheder ved gennemførelsen eller frygt for reaktionen hos dele af offentligheden.

Har en medlemsstat ikke overholdt sine forpligtelser, kan Kommissionen fremsætte en såkaldt begrundet udtalelse efter at have givet medlemsstaten lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger. Retter medlemsstaten sig ikke efter udtalelsen, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen (en såkaldt traktatbrudssag i henhold til EF-traktatens artikel 226).

Kommissionen kan i den forbindelse anmode Domstolen om at pålægge den pågældende medlemsstat en økonomisk sanktion, hvis medlemsstaten ikke retter sig efter udtalelsen. Denne beføjelse styrker i høj grad Kommissionens muligheder for at kontrollere, at EU-retten anvendes korrekt.

Når Kommissionen desuden offentliggør årsberetninger om anvendelsen af EU-retten, er det et udtryk for ønsket om åbenhed ikke kun over for klagerne, men også over for borgerne og medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top