RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemenskapens regelverk

Gemenskapens regelverk eller "l'acquis communautaire" är det samlade fundamentet av gemensamma rättigheter och skyldigheter som binder samman alla medlemsländer inom Europeiska unionen. Regelverket utvecklas hela tiden och består av följande:

  • Innehållet, principerna och de politiska målen i fördragen.
  • Den lagstiftning som antagits med stöd av fördragen samt EG-domstolens rättspraxis.
  • De förklaringar och resolutioner som antagits inom ramen för EU.
  • Rättsakterna inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
  • Rättsakterna inom ramen för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.
  • De internationella avtal som gemenskapen ingått och de avtal som medlemsländerna ingått sinsemellan inom unionens verksamhetsområden.

Kandidatländerna måste godkänna gemenskapens regelverk innan de blir medlemmar av EU. Undantag från regelverket görs bara i specifika fall och de har begränsad räckvidd. För att bli medlemmar i EU måste kandidatländerna införliva gemenskapens regelverk i sin nationella lagstiftning och de måste börja tillämpa det så snart de blivit medlemmar.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början