RSS
Alfabetische index

Glossarium

Acquis communautaire

Het "acquis communautaire" betreft de gemeenschappelijke onderbouw van rechten en plichten die alle lidstaten uit hoofde van de Europese Unie bindt. Tot het acquis communautaire, dat voortdurend in ontwikkeling is, behoren:

  • de strekking, de beginselen en de politieke doelstellingen van de Verdragen;
  • de op grond van de Verdragen aangenomen wetgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie;
  • de verklaringen en resoluties die in het kader van de Unie zijn aangenomen;
  • de besluiten uit hoofde van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid;
  • de besluiten die op het terrein van justitie en binnenlandse zaken zijn overeengekomen;
  • de internationale overeenkomsten die de Gemeenschap heeft gesloten, alsook de overeenkomsten die de lidstaten onderling op beleidsterreinen van de Unie zijn aangegaan.

Kandidaatlidstaten moeten het acquis communautaire aanvaarden vooraleer zij toetreden tot de Unie. Afwijkingen op het acquis zijn uitzonderlijk en hebben een beperkte draagwijdte. Om te kunnen toetreden, zijn de kandidaatlidstaten verplicht het acquis om te zetten in hun nationale wetgeving en vanaf de daadwerkelijke toetreding toe te passen.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven