RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Regionkommittén

Regionkommittén inrättades 1992 genom Maastrichtfördraget och började sin verksamhet 1994. Den är ett rådgivande organ som ger lokala och regionala myndigheter inflytande över EU:s beslutsprocess. Regionkommittén består av  344 företrädare för lokala och regionala myndigheter, som utsetts av rådet för en period om fem år.

Rådet, Europapparlamentet och kommissionen rådfrågar Regionkommittén i frågor som rör regionala och lokala intressen. Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft i maj 1999 ska Regionkommittén rådfrågas på ett stort antal områden, bl.a. ekonomisk och social sammanhållning, sysselsättning, socialpolitik, transeuropeiska nät, energi och telekommunikation, utbildnings- och ungdomsfrågor, kultur, miljö, folkhälsa och transporter.

Regionkommittén kan även avge yttranden på eget initiativ.

I och med Lissabonfördraget stärks regionernas och städernas ställning i EU:s politiska system, och deras företrädande organ i Bryssel, Regionkommittén, får en utökad institutionell roll under hela lagstiftningsprocessen. Förutom att Regionkommittén i större utsträckning måste rådfrågas när EU-lagstiftning ska antas får kommittén nu också rätt att väcka talan vid EU-domstolen i två fall: för att skydda sina egna institutionella rättigheter och för att kräva annullering av ny EU-lagstiftning som kommittén anser strider mot subsidiaritetsprincipen på politikområden där ReK enligt EU-fördraget måste höras.

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början