RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Alueiden komitea (AK)

Alueiden komitea (AK), joka perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella ja joka aloitti toimintansa vuonna 1994, on neuvoa-antava elin, jonka kautta paikallisyhteisöt voivat osallistua Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin. Se muodostuu 344:stä alueiden ja paikallisyhteisöjen edustajasta, jotka neuvosto nimittää tehtäväänsä viideksi vuodeksi.

Neuvosto, parlamentti ja komissio pyytävät komitealta lausuntoja alueellisiin ja paikallisiin etuihin vaikuttavilla aloilla. Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan toukokuussa 1999 alueiden komitean kuuleminen tuli pakolliseksi hyvin monilla aloilla, joita ovat mm. taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, Euroopan laajuiset liikenneverkot, energia ja televiestintä, koulutus ja nuorisopolitiikka, ammatillinen koulutus, kulttuuri, ympäristö, kansanterveys ja liikenne.

Alueiden komitea voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan.

Lissabonin sopimus parantaa alueiden ja kuntien asemaa Euroopan unionin poliittisessa järjestelmässä sekä vahvistaa alueita ja kuntia Brysselissä edustavan alueiden komitean institutionaalista roolia läpi koko lainsäädäntäprosessin. Sen lisäksi, että velvollisuus kuulla AK:ta EU-säädöksiä hyväksyttäessä laajenee, komitealla on nyt myös oikeus nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa kahdessa tapauksessa: omien oikeuksiensa turvaamiseksi ja vaatiakseen sellaisen uuden EU-säädöksen mitättömäksi julistamista, jonka se katsoo olevan toissijaisuusperiaatteen vastainen. Säädöksen on oltava sellaiselta politiikanalalta, jolla EU:n perussopimus edellyttää AK:n kuulemista.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun