RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska kommissionens sammansättning

Från och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget och fram till den 31 oktober 2014 ska kommissionen bestå av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive kommissionens ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ska vara en av kommissionens vice ordförande. Mandattiden ska vara fem år.

Från och med den 1 november 2014 ska kommissionen bestå av ett antal ledamöter som motsvarar två tredjedelar av antalet medlemsstater, om inte Europeiska rådet med enhällighet beslutar att ändra detta antal.

Kommissionens ledamöter ska väljas bland medlemsstaternas medborgare genom ett system med absolut lika rotation mellan medlemsstaterna och grundas på principen om lika behandling av länderna när det gäller ordning och tid för deltagande. Detta system ska fastställas av Europeiska rådet med enhällighet i enlighet med artikel 244 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionens ledamöter ska väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas. Kommissionens sammansättning ska också återspegla samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning.

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden anta förteckningen över de kommissionsledamöter som föreslagits av medlemsstaterna. Ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna ska kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet. På grundval av detta godkännande ska kommissionen utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början